Firma EXPERT w ramach swych usług oferuje również wycenę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W naszym zespole znajdują się osoby specjalizujące się w określaniu wartości godziwej przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści dysponując odpowiednimi umiejętnościami, doświadczeniem są do Państwa dyspozycji.
Atutem Firmy jest kompleksowość usług. Mamy w zespole specjalistów od wyceny przedsiębiorstwa, nieruchomości, ruchomości tj. maszyn, urządzeń, pojazdów. Wykonujemy wyceny kompleksowe aktywów Firmy.

W celu określenia wartości przedsiębiorstwa stosujemy podejście majątkowe, dochodowe, porównawcze, mieszane. W zależności od celu wyceny następuje dobór odpowiednich metod i podejścia.

Podejście majątkowe polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod bazujących na wartości rynkowej poszczególnych aktywów danego podmiotu pomniejszonej o zobowiązania (metoda korygowania aktywów netto, metoda księgowa, likwidacyjna).
Istota metod majątkowych sprowadza się do założenia, że wartość przedsiębiorstwa jest równa sumie wartości rzeczowych składników jego majątku. Wycena majątku wymaga indywidualnej wyceny poszczególnych elementów majątku. Metody majątkowe koncentrują się na określeniu wartości majątku przedsiębiorstwa, bez analizowania dochodowych aspektów jego funkcjonowania, stąd bardzo rzadko są samodzielnie wykorzystywane do wyceny. Przyjęta za punkt wyjścia wartość księgowa (ewidencyjna) jest korygowana z uwzględnieniem rynkowej wartości składników majątku i kapitałów wycenianego przedsiębiorstwa.
W wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe.

Podejście dochodowe polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa, poprzez obliczenie obecnej wartości przewidywanych przyszłych korzyści.
Strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych winny zostać zdyskontowane oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).
W celu określenia przyszłych korzyści należy dokonać analizy wartości historycznych (danych finansowych przedsiębiorstwa) oraz określić okres prognozy finansowej, która powinna obejmować okres poprzedzający fazę pełnej dojrzałości działalności operacyjnej charakteryzującej się osiąganiem stabilnych dochodów.

Podejście porównawcze pozwala oszacować wartość przedsiębiorstwa na podstawie porównywalnych spółek publicznych lub też historycznych transakcji dokonanych na rynku fuzji i przejęć. Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą stosowana jest w przypadku spółek rentownych dla których istnieją odpowiednie podmioty referencyjne.

Podejście mieszane polega na stosowaniu średniej arytmetycznej (zwykła, ważona) wartości wynikającej z metody majątkowej, dochodowej i rynkowej.

Etapy prac podczas wyceny:

a. pozyskanie wiedzy o Firmie,
• Pozyskanie danych o firmie
• Określenie jakie aktywa trwałe wchodzą w skład przedsiębiorstwa,
• Określenie zasobów wartości niematerialnych i prawnych w firmie (reputacja przedsiębiorstwa),
• Zapoznanie się się z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa,
• Zapoznanie się z zasobami kadrowymi i ich kwalifikacjami.
b. pozyskanie i analiza wyników historycznych z działalności (dane finansowe),
c. pozyskanie wiedzy o branży w której działa Firma, ocena charakteru konkurencji,
d. określenie perspektyw rozwoju i prognozowanie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa (prognoza pięcioletnia),
e. oszacowanie kluczowych parametrów zastosowanych metod,
f. ostateczna wycena podmiotu.

Wycena przedsiębiorstwa wykonywana jest na potrzeby:
• połączenia, podziału, zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa,
• wniesienia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części aportem do innej spółki kapitałowej,
• przekształcenia i zmiany formy prawnej,
• zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa,
• sporów sądowych,
• wymiany udziałów lub akcji.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.